top of page

ER DU VÅR NYE ADVOKAT? 

Vi søkjer primært etter advokat som vil drive i eiga rekning. For rette vedkommande kan det på sikt verte aktuelt å overta etablert portefølje.

 

Tilsetting som advokat evt. advokatfullmektig kan og vere aktuelt.

Sunnfjordadvokatane er eit advokatkontorfellesskap der vi i dag er tre advokatar og ein advokatassistent. Vi har kontor i Førde og Florø.

 

Vi arbeider innanfor eit allsidig/breitt fagfelt for klientar i stort sett heile gamle Sogn og Fjordane, med Sunnfjordregionen og Ytre Sogn som kjerneområde. 

 

Dei fleste av våre klientar er små og mellomstore bedrifter, samt  privatpersonar. Vi har også bustyrar- og medhjelparoppdrag for tingretten.  

 

Dersom du har spørsmål eller ynskjer ein prat, ta kontakt med Asbjørn Løvik tlf. 954 754 85.

 

Søknad kan sendast til post@sadvokat.no.

Vi ser fram til å høyre frå deg!

Acerca de

 

ENDRA GRENSE FOR ANKE, SMÅKRAVSPROSESS M.M


Frå 01.07.2020 har ankegrensene blitt endra frå kr 125 000 til kr 250 000 for anke til lagmannsretten.
Vidare har grensa for småkravsprosess vorte endra frå kr 125 000 til kr 250 000. I tillegg har grensene for kva ein kan verte tilkjent av sakskostnader vorte endra frå kr 25 000 til kr 50 000.


Det er også vedtatt visse endringar når det gjeld handsaminga i forliksrådet. Her er det no fastsett at ein kan gå direkte til tingretten der tvistesummen er minst kr 200 000 (tidlegare kr 125 000) og begge partar har hatt advokathjelp. Vidare er det bestemt at forliksrådet kan seie dom der ein av partane ber om det under føresetnad av at tvistesummen er under kr 200 000 (tidlegare kr 125 000).


Det er elles fastsett overgangsreglar som knyter seg til skjæringstidspunktet for den einskilde sak.

bottom of page