top of page

SAL AV FAST EIGEDOM

Vi bistår dykk gjerne med oppgjersoppdrag, det vil seie at i dei tilfelle der kjøpar og seljar er samde om vilkåra for salet. Vi kan ordne med kjøpskontrakt, eventuell eigenerklæring for konsesjonsfridom og skøyte. Vidare sørgjer vi for tinglysing og oppgjer av kjøpesummen. 

Vi opptrer normalt ikkje som ordinær meklar i den forstand at vi står for marknadsføring og sal av eigedommen. Unntak er i tilfella vi er oppnemnt av Sogn og Fjordane tingrett som medhjelpar ved tvangssal av fast eigedom.

bottom of page